Algemene verkoopvoorwaarden

Open PDF-versie
1. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij
Animal Greetings producten levert en/of werkzaamheden verricht.

2. Definities

In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Animal Greetings opdracht heeft gegeven tot
de levering van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

b. Animal Greetings: Animal Greetings, danwel Animal Greetings Benelux, danwel Original
Poster Company, danwel Original Poster Company Benelux.

3.  Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding van
de order van de Koper door Animal Greetings, dan wel door feitelijke aanvang van de
uitvoering van de levering van de producten of diensten door Animal Greetings op verzoek
van Koper.

3.2 Alle aanbiedingen van Animal Greetings zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend op de dag
waarop de aanbieding, in welke vorm dan ook, aan de koper is bekend gemaakt, tenzij
schriftelijk aan de koper een langere geldigheidsduur is meegedeeld.

4. Prijzen
4.1  Alle vergoedingen en prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verpakkings- en vervoerkosten,
tenzij anders overeengekomen tussen Animal Greetings en de Koper. 

4.2 Animal Greetings is gerechtigd prijzen, inclusief de overeengekomen prijzen, te wijzigen.
De Koper zal hiervan voorafgaand in kennis worden gesteld.

5. Betaling
5.1 Indien de Koper de facturen niet binnen de overeengekomen termijn na factuurdatum voldoet,
is hij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist in verzuim, in welk geval Animal Greetings
gerechtigd is haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten. De koper alsdan
(vertragings)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.

5.2 Is de koper in gebreke of in verzuim in de (tijdige) nakoming  van zijn verplichtingen, dan
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor
rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden op voorhand vastgesteld op
15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 300,- te vermeerderen met B.T.W.

5.3. Animal Greetings heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.4 De koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Animal Greetings
verschuldigde.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Animal Greetings behoudt zich het eigendom voor van geleverde producten totdat de Koper
aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op basis waarvan de producten
werden geleverd, alsmede de kosten van bijkomende diensten en/of vorderingen van Animal
Greetings in verband met tekortkomingen van de Koper in de nakoming van de overeenkomst,
volledig heeft voldaan.

6.2 Animal Greetings behoudt zich het eigendom voor van de aan de Koper geleverde
kaartenmolens. Deze worden in bruikleen ter beschikking gesteld van de Koper voor de duur van
de overeenkomst en blijven te allen tijde eigendom van Animal Greetings.

7. Consignatie

7.1 Indien een kaarten­molen in de winkel van de eige­naar/-mana­ger wordt geplaatst op
consigna­tiebasis heeft de eigenaar/-manager de verplichting de kaarten­molen alleen te
gebruiken voor de producten van Animal Greetings. De kaartenmolen blijft te allen tijde
eigendom van Animal Greetings

7.2 De kaartenmolen wordt bevoorraad door Animal Greetings en deze voorraad blijft haar
eigendom. De win­keleigenaar komt met Animal Greetings overeen, dat hij de kaarten voor
Animal Greetings verkoopt en bij ieder service bezoek aan Animal Greetings de overeengekomen
prijs betaalt voor iedere kaart die hij verkocht heeft. De niet verkochte voorraad blijft te allen tijde
eigendom van Animal Greetings.   


8. Beëindiging
8.1 Animal Greetings is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:

a.         De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.        Na het sluiten van de overeenkomst Animal Greetings ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet na zal komen;

c.         Indien door enige vertraging van de zijde van koper, in welke zin dan ook, niet langer van
Animal Greetings kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is Animal Greetings gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden.


8.2 Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien de andere
partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de
overeenkomst voor zover dit tekortschieten de ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog
mogelijk is, dient eerst een schriftelijke aanmaning te worden verzonden waarin een redelijke
termijn voor nakoming wordt gesteld.

8.3 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien
de andere partij in staat van faillissement komt te verkeren, in staat van surseance geraakt, in
het geval de onderneming van de andere partij geliquideerd wordt (anders dan ten behoeve van
een reorganisatie), of in het geval de andere partij haar activiteiten staakt.

8.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst ontstaat er geen ongedaanmakingsverplichting
voor zover het reeds betaalde of in rekening gebrachte prestaties van Animal Greetings betreft.

9. Uitvoering van een overeenkomst
9.1 Animal Greetings zal zich inspannen de producten conform de overeengekomen
specificaties te leveren.

9.2 De Koper is verantwoordelijk voor eventuele verzekering van de te leveren producten en de
kosten die met de verzekering van de te leveren producten gemoeid zijn komen voor rekening
van de Koper.

9.3 Alle door Animal Greetings genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten geschat op
grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Animal Greetings bekend
waren. Overschrijding van een (leverings)termijn brengt Animal Greetings niet in verzuim. Indien
overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Animal Greetings en de Koper zo spoedig mogelijk
in overleg treden. Animal Greetings is bovendien gerechtigd in gedeelten te leveren.

9.4 De Koper is gehouden de producten na aflevering op hun kwaliteit te controleren en
eventuele gebreken aan de producten onder vermelding van de aard daarvan gedurende een
periode van zes (6) werkdagen na aflevering van de producten aan Animal Greetings te melden.
Mocht de Koper niet binnen de gestelde termijn voldoende onderbouwd en gespecificeerd
hebben aangegeven dat de producten gebreken vertonen, dan gelden de producten als te zijn
geaccepteerd.

9.5 Het is de Koper niet toegestaan producten retour te zenden zonder voorafgaande
toestemming van Animal Greetings. Indien producten zonder voorafgaande toestemming van
Animal Greetings worden geretourneerd, dan komen alle kosten die aan de retourzending
verbonden zijn voor rekening van de Koper en is Animal Greetings vrij de goederen voor
rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan of zelf ter beschikking te houden.
Retournering van producten zonder voorafgaande toestemming van Animal Greetings ontheft de
Koper op geen enkele wijze van zijn betalingsverplichtingen.

10 Aansprakelijkheidsbeperking
10.1 De aansprakelijkheid van Animal Greetings is beperkt tot maximaal de vergoedingen die door
de Koper aan Animal Greetings zijn betaald uit hoofde van de overeenkomst. De totale
aansprakelijkheid van Animal Greetings is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de
verzekering uit te keren bedrag.

10.2 In geen geval is Animal Greetings aansprakelijk voor zaak- en bedrijfsschade waaronder
maar daartoe niet beperkt winstderving, verlies van omzet, verlies van klanten, verlies
voortkomend uit onderbreking of staking van de bedrijfsvoering, ongeacht of deze door Animal
Greetings of haar ondergeschikten of anderen die zij bij de uitvoering van haar verplichtingen
inschakelt, is veroorzaakt.

10.3 Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Animal Greetings.

10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, dient een vordering tot
schadevergoeding binnen 6 maanden na het moment waarop de Koper bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de schade schriftelijk te worden ingesteld.

11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht kan Animal Greetings het nakomen van haar verplichtingen uit
hoofde van een overeenkomst opschorten, zonder dat Animal Greetings in dat geval tot betaling
van enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Animal Greetings heeft bij overmacht het recht
op een redelijk uitstel bij het nakomen van zijn verplichtingen onder de voorwaarde dat zij de
Koper volledig informeert over de overmachtsituatie en alles in het werk stelt om de periode
waarin de overmacht bestaat zoveel mogelijk te bekorten.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid buiten de wil van Animal Greetings die
het voldoen aan de verplichtingen belemmert of onmogelijk maakt, waaronder begrepen maar
daartoe niet beperkt:  staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen bij Animal
Greetings of haar leveranciers, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie,
overstroming, stormen, aardbevingen en andere natuurrampen, niet of niet tijdige levering van
goederen door leveranciers van Animal Greetings, ex- en importverboden, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid en andere
omstandigheden die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonterecht of
verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Animal Greetings tegengeworpen kunnen worden.

11.3 Als de overmachtsituatie blijft bestaan gedurende een periode van 90 aaneengesloten
dagen, hebben partijen het recht de overeenkomst, geheel, dan wel afhankelijk van de
overmachtsituatie gedeeltelijk, te ontbinden.

12. Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de onder de overeenkomst geleverde
producten berusten bij Animal Greetings of haar licentiegevers en worden niet aan de Koper
overgedragen.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
13.1 Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen waarbij Animal
Greetings partij is en eventuele daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en
uit de door Animal Greetings met de koper gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd
aan bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, die het geschil dan bij uitsluiting zal
beslechten, behoudens in geval uit dwingendrechtelijke regels een andere bevoegde rechter
voortvloeit.

13.3 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de verplichting van partijen zich maximaal in te
spannen om geschillen, zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.

14. Overige bepalingen
14.1 Animal Greetings wijst de Algemene Voorwaarden van de Koper nadrukkelijk van de hand
en verklaart haar Algemene Voorwaarden van toepassing.

14.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen door Animal Greetings worden gewijzigd of
worden aangevuld.

14.3 Indien een bepaling uit de overeenkomst in strijd wordt geacht met enige bepaling van
Nederlandse en/of Europese wet- en regelgeving, zal de nietigheid, vernietigbaarheid, dan wel
onverbindendverklaring van die bepaling niet de nietigheid, vernietigbaarheid, dan wel
onverbindendverklaring van de gehele overeenkomst met zich meebrengen. Partijen zullen zich,
in voorkomend geval, inspannen de desbetreffende clausule of het artikel te vervangen door een
clausule of artikel dat zo dicht mogelijk het door partijen beoogde resultaat nadert.

15. Levering en risico-overgang

15.1 De levering van goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald, door in ontvangstneming van
de goederen; of

b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder, door de overdracht van de
goederen aan die vervoerder, tenzij anders overeengekomen; of

c. bij verzending door vervoermiddelen van Animal Greetings, door de aflevering aan het door de
koper bij de overeenkomst opgegeven adres van aflevering.

15.2 Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de koper. Het moment van
levering is levering tot aan de drempel.Nederlandse Franchise Vereniging

Stichting Wenskaart Nederland